Utbildning och pedagogik

Utbildning och pedagogik

Arbetet på förskolan


Mål för arbetet på vår förskola är att kunna ta tillvara på personalens alla kompetenser och utnyttja förskolans lokaler på ett ändamålsenligt sätt. Med engagerade pedagoger som ser det kompetenta barnet vill vi stärka barnen i att bli trygga individer med stor tilltro till sig själv och sin förmåga. Vi erbjuder ett lustfyllt lärande där den pedagogiska verksamheten utformas så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och inhämtande av kunskaper.


Då förskolan är en kulturell mötesplats vill vi skapa mångfald i barnens lärande genom att erbjuda en rolig och lustfylld miljö där lek och lärande får stort utrymme. Barnen får utforska på egen hand och i samspel med andra. Alla barn ska få vara med och påverka sin dag på förskolan. Vi är lyhörda och uppmuntrar barnens egna förslag, tankar och idéer. Barnen ges på så sätt möjlighet till att kunna påverka sin dag på förskolan.
Vår utemiljö inspireras av motoriska utmaningar som klätterställning, cyklar, möjlighet till bollekar av olika slag, plats för egna lekar och även upptäckarglädje i naturmiljö som lockar barnen.


Konstpedagogik

På förskolan har vi en konstpedagog anställd som utmanar barnen i deras kreativa process. För att skapa förutsättningar för barns kreativa lärande ser vi det pedagogiska arbetet som en process i ständig förändring. Kreativitet uppstår i gränslandet mellan teori och praktik, mellan nya och gamla ideér, mellan oordnat och struktur och mellan det planerade och oförutsägbara. Konstpedagogens uppgift är att se och låta barnen bli och inte vad hen är i mötet och dialogen med material och omgivningen.


Förskola och hem


För att skapa trygghet tror vi på ett nära samarbete med hemmet och värnar om ett gott bemötande som bygger på ömsesidig respekt. Tillsammans med er vårdnadshavare vill vi skapa ett öppet klimat och samarbete för att ge varje barn möjlighet att utvecklas och känna trygghet.


Samarbete med förskola och hem ser ut på många olika sätt. Den viktigaste biten är kanske den dagliga kontakten i hallen vid hämtning och lämning. Där ges en kort info om dagen och om något särskilt har hänt under dagen. Tänk på att personalen vid dessa tillfällen har begränsat med tid för samtal eftersom det finns många andra barn i verksamheten som behöver den vuxne. Önskar du ett längre samtal så boka in det med personalen i så fall. Du har möjlighet att påverka den dagliga verksamheten vid utvecklingssamtal, föräldramöte eller vid spontana samtal med personalen.
När det är dags för skolstart samarbetar vi med skolan för att barnens övergång ska bli trygg, lustfylld och spännande.Vår vision


Nyckelord: Jag vill – jag kan – jag vågar, framtiden är min!


På vår förskola ska vi tillsammans utmana, ansvara och inspirera till ett livslångt lärande.


Här skapas trygghet som ska ge möjligheten till att barn vågar vara modiga, solidariska samt stärker deras självtillit.


Med ett lustfyllt lärande som inspirerar och skapar glädje, vill vi tillsammans med en nyfikenhet utforska och stimulera barns utveckling och lärande.